www.arcticstation.nl

observations marked barnacle geese


[home]  [weblog]  [science]  [people]  [station]  [ny-ålesund]  [sightings]  [sitemap]  [nederlands]

klik hier voor nederlands

[BACK]

ringdatetimelocationmoultsexpartnermoultpsexpgoslingsageobs.remarks
ybyc202306251330solvatnetybyf3rw
ybyc202306260945industryybyf3ns
ybyc202306280940solvatnetybyf3ml
ybyc202306292040sagbrukmybyff3ml
ybyc202306291600thiisbukta ybyf3rw
ybyc202306291030solvatnetybyf3ml
ybyc202307012030thiisbukta ybyf3rw
ybyc202307030700sagbrukybyf3ml
ybyc202307051138sagbruk00ybyf003mdj
ybyc202307112200thiisbukta ybyf3rw
ybyc202307142324thiisbuktaybyf003mdj
ybyc202307140640petrolunri1ml
ybyc202307151730football field 00ybyf003rw
ybyc202307182015triangle20ybyf203rw
ybyc202307192015thiisbukta 20ybyf203rw
ybyc202307191545triangle20ybyf203rw
ybyc202307190930thiisbukta20ybyf203mdj
ybyc202307200932thiisbukta20ybyf203mdj
ybyc202307211506sagbrukybyf3mdj
ybyc202307211030thiisbukta20ybyf203rw
ybyc202307221233thiisbukta20ybyf203mdj
ybyc202307232100thiisbukta20ybyf203rw
ybyc202307252030thiisbukta203rw
ybyc202307262110sagbrukm3mlpartner yellow ringed
ybyc202307271611thiisbukta20ybyf203mdj

[BACK]