www.arcticstation.nl

observations marked barnacle geese


[home]  [weblog]  [science]  [people]  [station]  [ny-ålesund]  [sightings]  [sitemap]  [nederlands]

klik hier voor nederlands

[BACK]

ringdatetimelocationmoultsexpartnermoultpsexpgoslingsageobs.remarks
yasl201906302147sagbrukmyajyf32dml
yasl201907012111backyardmyajyf2ml
yasl201907021533petrolyajy35dml
yasl201907021245backyard close italian stationyajy3fs
yasl201907031105thiisbuktayajy3fs
yasl201907041605solvatnetyajy3kk
yasl201907041545solvatnetyajy3kk
yasl201907052215backyardyajy3ml
yasl201907061605solvatnetyajy3kk
yasl201907061545solvatnetyajy3kk
yasl201907081030behind sverdrup stationyajy2mj
yasl201907091105solvatnetyauy3fs
yasl201907091050maanevatnet00gxhi001mmf
yasl201907101540village centreyajy3ml
yasl201907100945shopyayj3fs
yasl201907100930post officeyajy3fs
yasl201907121030shops00myajy00f2mmf
yasl201907120900village00yajy003mmf
yasl201907142000shops00yajy003mmf
yasl201907141555solvat10yajy38fs
yasl201907141300village centre00yajy003ml
yasl201907151023village centre with tourists00yajy203ml
yasl201907172315industry beach stoneyajymlmany with goslings fsize?
yasl201907191500storholmen20yajy303mj
yasl201907201943solvatnetyajy3ml
yasl201907201745shopyajy3ml
yasl201907201745shop20yajy203ml
yasl201907201710petrol20yajy203ml
yasl201907242255sagbrukyajy3ml
yasl201907260900village: flagpole20yajy20cbmj
yasl201907282130sagbrukyajy3ml

[BACK]